Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Heeft u een BBL-leerling in dienst?

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie.
Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie naar rato van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Een subsidieaanvraag dient u na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar in. In 2015 kunt u een subsidieaanvraag indienen tot uiterlijk 15 september 2015 17.00 uur. Aanvragen die RVO.nl na dit tijdstip ontvangt, komen niet in aanmerking.

Doel
De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Voor welke doelgroepen kunt u aanvragen?
Bedrijven of organisaties kunnen in aanmerking komen voor subsidie praktijkleren als zij aan een leerling/student/deelnemer uit een van de volgende sectoren begeleiding bieden:

 • Vmbo: Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
 • Mbo: Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).
 • Hbo: Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. Let op: deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen niet onder de subsidieregeling.
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Voorwaarden BBL-leerling:
Een deelnemer volgt een volledig onderwijsprogramma voor een erkend kwalificerend diploma aan een mbo-opleiding. Dit kan voor alle niveaus voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat.
Dit betekent dat elk studiejaar van een bbl onderwijsprogramma in ieder geval omvat:

 • 200 begeleide onderwijsuren verzorgd door de onderwijsinstelling
 • 610 klokuren beroepspraktijkvorming in het erkende leerbedrijf

(Als overgangsmaatregel is de urennorm niet van toepassing in de volgende situatie: een werkgever verzorgt begeleiding op basis van een praktijkleerovereenkomst die voor 1 augustus 2013 is afgesloten.)

Welke mbo-opleidingen komen in aanmerking?
Alleen bbl-opleidingen die gericht zijn op een volledig diploma komen in aanmerking. Voor mbo dienen deze opleidingen te zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).
Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) vallen niet onder de subsidieregeling. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten en specifieke maatwerkopleidingen (geen mbo bbl-opleidingen).

Erkenning leerbedrijf
Het doel van de regeling is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen te bieden. Hierdoor kunnen deelnemers zich volop ontwikkelen in hun vak(gebied). Daarbij zijn de bereidheid om een deelnemer te willen opleiden én een erkenning van een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven essentiële voorwaarden. Bent u nog geen erkend leerbedrijf? Meldt u dan aan om erkend leerbedrijf te worden.

Praktijkleerovereenkomst
De praktijkleerovereenkomst legt de rechten en verplichtingen vast van de 4 betrokken partijen. De overeenkomst omvat in ieder geval de volgende zaken (artikel 7.2.8 van de WEB):

 • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming
 • het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren
 • de begeleiding van de deelnemer
 • dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming dient te behalen en de beoordeling daarvan
 • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden

De praktijkleerovereenkomst is geldig als bovenstaande zaken op deelnemersniveau zijn afgesproken en de overeenkomst is getekend door:

 • het bevoegd gezag van de school
 • de leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger
 • het erkende leerbedrijf
 • het bestuur van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Aanwezige administratie
De werkgever beschikt per deelnemer over de volgende administraties:

 • een door alle partijen ondertekende praktijkleerovereenkomst
 • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming bij het erkende leerbedrijf
 • een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt
 • een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties ten opzichte van de beroepspraktijkvorming zijn behaald

De situatie voor mbo studiejaar 2014/2015
Met studiejaar wordt bedoeld: de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015. Voor de subsidieaanvragen studiejaar 2014/2015 wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan: het aantal weken dat daadwerkelijk begeleiding in de praktijk van het beroep plaatsvindt tot maximaal 40 weken tijdens het studiejaar.
Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding.

Aanvraagperiode
In 2015 kunt u een subsidieaanvraag indienen tot en met uiterlijk 15 september 2015 voor 17.00 uur. Een subsidieaanvraag dient u tijdens de aanvraagperiode in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar.

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?
Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Uitvoering en controle
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever. De aanvraag kan digitaal worden ingevuld en u heeft geen andere gegevens nodig voor de aanvraag dan nu al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst. In de controle- en handhavingsfunctie zullen wij controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet.

Meer informatie
Voor meer informatie over de subsidie praktijkleren voor een BBL-leerling kunt u onderderstaande brochure downloaden. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook begeleiden met de aanvraag van de subsidie praktijkleren of zelfs de gehele aanvraag voor u verzorgen. Uiteraard kunt u hierover contact met ons opnemen!
Download: Folder MBO BBL-leerlingen subsidie praktijkleren

dinsdag 04 augustus 2015