Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Werkkostenregeling verplicht vanaf 1-1-2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers defintief ingevoerd en is het keuzeregime vervallen. Met ingang van 1 januari 2015 is tevens het percentage van de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2%. De vijf maatregelen per 1 januari 2015:

1. beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
Het noodzakelijkheidscriterium is een open norm die ervan uitgaat dat hetgeen een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen noodzakelijk acht, aan de werknemer kan worden verstrekt zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer.
Voorgesteld wordt om het noodzakelijkheidscriterium voorlopig alleen te introduceren voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur (portable computer, de tablet met een diameter groter dan 7 inch (meer dan 90% zakelijk gebruik) en de kleinere tablet, de smartphone en de mobiele telefoon (meer dan 10% zakelijk gebruik).

2. jaarlijkse afrekensystematiek;
De huidige afrekensystematiek wordt vereenvoudigd door te bepalen dat een inhoudingsplichtige voortaan nog maar één keer per jaar hoeft vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Hierdoor zal het niet meer nodig zijn om per aangiftetijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden.

3. concernregeling;
Binnen concernverhoudingen hoeft niet langer een splitsing hoeft te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander. Aan de concerntoepassing wordt als voorwaarde verbonden dat er sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in de (klein)dochtermaatschappij(en).

4. vrijstelling voor branche-eigen producten;
Door de bestaande regeling voor personeelskorting in de vorm van een gerichte vrijstelling in de WKR te continueren komt Wiebes tegemoet aan werkgevers met relatief veel deeltijders en daardoor een relatief lage loonsom zoals dat in de detailhandel veel voorkomt.

5. wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen;
Om aan de wensen van een aantal werkgevers tegemoet te komen en om de begrijpelijkheid te verbeteren zal in de WKR een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt.

Verlaging vrije ruimte
De verlaging van de vrije ruimte tot 1,2% is noodzakelijk om vorenstaande maatregelen budgetneutraal in te kunnen voeren, aldus Wiebes.
De maatregelen worden in de brief nader toegelicht en zullen worden meegenomen in het met Prinsjesdag in te dienen wetsvoorstel Belastingplan 2015, zodat ze per 1 januari 2015 kunnen worden ingevoerd.

SalarisHRM heeft de afgelopen jaren verregaande kennis opgedaan omtrent de werkkostenregeling en volgt de ontwikkelingen hieromtrent op de voet. Hierdoor kan SalarisHRM u uitstekend van dienst zijn bij het inventariseren, toepassen en optimaal benutten van de werkkostenregeling. Uiteraard kunt u hierover contact met ons opnemen via (077) 324 03 06 of info@salarishrm.nl.

donderdag 03 juli 2014